Regulamin Tour de Warsaw Prolog – 2023

REGULAMIN MARATONU TOUR DE WARSAW

Regulamin Tour de Warsaw Prolog

(dalej zwany: „Regulamin”)

I. ORGANIZATOR

§1

Organizatorem imprezy Tour de Warsaw Prolog, zwanej dalej „Maratonem” jest Stowarzyszenie Mała Liga XC z siedzibą w Otwocku, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000638072 posiadające REGON: 365451257, NIP: 5322061760

II. CELE MARATONU

§ 1

Popularyzacja kolarstwa szosowego i turystyki rowerowej w Warszawie i województwie mazowieckim.

§2

Umożliwienie Uczestnikom próby pokonania wyznaczonej trasy w małej grupie.

§3

Propagowanie zdrowego trybu życia i aktywnego wypoczynku.

§4

Prezentacja walorów krajoznawczych województwa mazowieckiego.

III. TERMIN I MIEJSCE MARATONU

§1

Maraton odbędzie się w dniu 24 września 2023 r.

§2

Szczegółowe miejsce startu oraz szczegółowa trasa Maratonu będzie dostępna na stronie internetowej Maratonu (www.mliga.pl ), zwanej dalej „Stroną internetową” oraz/lub na portalu społecznościowym Facebook. Miejsce startu będzie umiejscowione w dzielnicy Wawer Miasta Stołecznego Warszawy.

§3

Termin (w tym godzina Maratonu) i miejsce Maratonu może ulec zmianie, jak również Maraton może zostać odwołany w razie wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu publikacji niniejszego Regulaminu lub z powodu siły wyższej (np. niekorzystnych warunków atmosferycznych, decyzji służb porządkowych bądź ratowniczych). Dodatkowym warunkiem odbycia się Maratonu jest minimalna liczba zgłoszonych i opłaconych drużyn – 24 drużyny.

§4

W przypadku odwołania Maratonu z winy Organizatora, Organizator zobowiązany jest wyłącznie do zwrotu na rzecz Uczestnika opłaty rejestracyjnej (dalej jako: „Opłata Rejestracyjna”).

§5

Pomiar czasu będzie dokonywany systemem elektronicznym na podstawie wyników zarejestrowanych na urządzeniach zapisujących ścieżkę GPS. Dodatkowo zalecane jest pobranie na smartfon aplikacji „śledź.gps” przez wszystkich drużyny.

§6

Klasyfikacja Grupy oraz SOLO na mecie odbywać się będzie na podstawie osiągniętych czasów brutto, z wyłączeniem zawodników zdyskwalifikowanych i tych którzy zrezygnowali w trakcie Maratonu z uczestnictwa w Maratonie.

IV. TRASA MARATONU

§1

Trasa Maratonu wyznaczana jest przez Organizatora. Podczas Maratonu 24 września 2023 r. dystans wyniesie pomiędzy 150 – 180 km i zostanie poprowadzony w dwóch kierunkach.

§2

Maraton będzie odbywał się w otwartym ruchu ulicznym.

§3

Trasa maratonu w obydwu kierunkach zostanie zaprezentowana na Stronie Internetowej oraz/lub na portalu społecznościom Facebook.

§4

Całość trasy można pokonywać wyłącznie na rowerze. Na trasie obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower.

§5

Korzystanie z innych niż rower środków transportu, bądź korzystanie z pomocy osób trzecich (niebiorących udziału w wydarzeniu, tj. niezarejestrowanych, bądź takich które nie złożyły Oświadczenia) jest jednoznaczne z dyskwalifikacją Uczestnika bądź Drużyny.

§6

Wyklucza się korzystanie z rowerów ze wspomaganiem elektrycznym lub mechanicznym

V. UCZESTNICTWO I WYPOSAŻENIE

§1

Warunkiem niezbędnym dopuszczenia do startu w Maratonie jest:

 1. ukończenie osiemnastego roku życia najpóźniej w dniu Maratonu,
 2. zgłoszenie/rejestracja dokonane za pomocą strony www.dostartu.pl
 3. posiadanie obowiązkowego wyposażenia wymienionego w §2 niniejszego Punktu,
 4. wniesienie odpowiedniej Opłaty Rejestracyjnej.

§2

Obowiązkowe wyposażenie zawodnika:

 1. kask sztywny zapinany pod brodą,
 2. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość Uczestnika,
 3. numer startowy wydawany w punkcie startu,
 4. sprawny technicznie i zgodny z przepisami ruchu drogowego rower.

§3

Obowiązkowe Wyposażenie grupy to:

 1. jedno urządzenie rejestrujące trasę przy pomocy GPS’u wydane w dniu startu przez Organizatora,
 2. sprawny telefon komórkowy (zalecane dla wszystkich członków drużyny)
 3. pakiety startowe wydawane w punkcie startu (numery startowe oraz naklejki na samochód)
 4. ZACHĘCAMY do wykorzystania samochodu technicznego – zabezpieczającego jadącą grupę. Samochód musi być oznakowany ostrzegawczymi naklejkami wydanymi w dniu startu przez Organizatora. Zaleca się, aby pojazd był wyposażony w pomarańczowe migające światło ostrzegawcze.

§4

Każdy z Uczestników w punkcie startu otrzyma numer startowy, który jest zobowiązany przytwierdzić w sposób widoczny i trwały na czas Maratonu.

§5

Każdy z uczestników jest zobowiązany podporządkować się poleceniom Organizatora oraz osobom występującym w jego imieniu, jak również Funkcjonariuszom Policji, Straży miejskiej lub gminnej.

§6

Podczas maratonu zawodnikom zabrania się spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających. Spożywanie bądź start pod wpływem jakichkolwiek środków odurzających karany będzie bezwzględną dyskwalifikacją zawodnika z możliwością zgłoszenia na policję.

§7

Kolarze oraz kierowcy samochodów technicznych zobowiązani są do BEZWZGLĘDNEGO przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz zapisów niniejszego regulaminu. Każde udowodnione złamanie przepisów lub niezastosowanie się do regulaminu będzie skutkować natychmiastową lub późniejszą dyskwalifikacją.

§8

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kary wynikające ze złamania przepisów.

VI. OŚWIADCZNIA I FORMULARZE

§1

Treść wszystkich oświadczeń i formularzy jest dostępna na Stronie Internetowej www.dostartu.pl oraz/lub na portalu społecznościom Facebook. Warunkiem odbioru Pakietu Startowego i potwierdzenia startu jest złożenie osobistego podpisu pod oświadczeniem oraz okazanie w dniu startu dokumentu potwierdzającego tożsamość.

§2

Podpisany oryginał formularza musi być dostarczony Organizatorowi najpóźniej na pół godziny przed startem w celu zakwalifikowania uczestnika do Maratonu.

§3

Formularze i oświadczenia, o których mowa w §1 niniejszego punktu powinny być wypełnione i podpisane bez wprowadzania w tekście poprawek. Brak podpisu, wprowadzenie do tekstu formularza poprawek, podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych w dokumencie jest jednoznaczne z brakiem wyrażenia chęci wzięcia udziału w Maratonie i będzie traktowane jako brak zgłoszenia aplikacji do udziału w Maratonie lub wykluczenie z udziału w Maratonie.

§4

Organizator jest zobligowany do wylegitymowania uczestnika Maratonu. W przypadku braku dokumentu poświadczającego tożsamość uczestnik zostanie usunięty z listy startowej.

VII. GRUPY ORAZ UCZESTNICY SOLO

§1

Uczestnicy pokonują trasę Maratonu SOLO lub w grupach liczących od czterech do ośmiu osób przy czym drużyny mieszane muszą w swoim składzie dodatkowo zawierać minimum 1 przedstawiciela/przedstawicielkę płci przeciwnej.

§2

Uczestnicy SOLO oraz poszczególne grupy nie mogą się ze sobą łączyć ani jechać w bliskiej odległości. Wyjątkiem jest moment wyprzedzania się uczestników i grup.

§3

Uczestnik lub grupa wyprzedzana powinna zwolnić i dać się wyprzedzić w sposób sprawny i bezpieczny.

§4

W razie nieprzewidzianej sytuacji (awaria, kontuzja, rezygnacja) uczestnicy zapewniają sobie transport powrotny z miejsca rezygnacji z dalszego udziału w Maratonie we własnym zakresie.

§5

Informacje o zmianach i nieprzewidzianych sytuacji w grupie muszą być przekazywane Organizatorowi telefonicznie na numer telefonu otrzymany podczas rejestracji w punkcie startu niezwłocznie po zdarzeniu.

§6

W przypadku rezygnacji/odłączenia się zawodnika/zawodników od grupy zasadniczej należy o tym fakcie powiadomić Organizatora niezwłocznie – najpóźniej po przybyciu grupy na metę.

§7

Niezgłoszenie zmian w grupie jest równoznaczne z rezygnacją z wydarzenia całej grupy z udziału w Maratonie.

VIII. OPŁATY I PAKIETY STARTOWE

§1

Opłaty Rejestracyjnej można dokonać tylko i wyłącznie przez formularz zapisów zamieszczony na stronie www.dostartu.pl

§2

Wysokość Opłaty Rejestracyjnej wynosi:

pakiet drużynowy – 1.300 zł – przy zapisach dokonanych najpóźniej do dnia 17.09.2023 r.

pakiet SOLO – 165 zł – przy zapisach dokonanych najpóźniej do dnia 17.09.2023 r.

Powyższa opłata jest opłatą za całą drużynę, bez względu na liczbę startujących kolarzy – zgodnie z pkt VII, §1

§3

Dokonanie Opłaty Rejestracyjnej możliwe jest kanałami udostępnionymi przez Organizatora do wyczerpania limitu Pakietów Startowych (limit, to 36 drużyn) w terminie podanym na Stronie Internetowej www.dostartu.pl i/lub na portalu społecznościowym Facebook.

§4

Dokonanie Opłaty Rejestracyjnej możliwe jest wyłącznie w polskiej walucie narodowej (polski złoty, PLN).

§5

Po dokonaniu Opłaty Rejestracyjnej jej zwrot nie jest możliwy, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych niniejszym Regulaminem.

§6

Odbiór Pakietów Startowych odbędzie się w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora. W celu odbioru Pakietu Startowego należy posiadać ze sobą dokument tożsamości zgodny z danymi podanymi podczas rejestracji oraz wydrukowane i podpisane oświadczenie, o którym mowa w punkcie VI.

IX. KLASYFIKACJE I NAGRODY

§1

W Maratonie będzie prowadzona klasyfikacja SOLO mężczyzn i kobiet oraz drużynowa zgodnie ze zgłoszonymi przed zawodami grupami.

§2

Komisja zliczająca wyniki i przedstawiająca końcową klasyfikację składa się z trzech osób.

§3

Wyłonienie zwycięskiej grupy nastąpi na podstawie zapisów z urządzeń rejestrujących ścieżkę GPS spośród grup, które ukończą Maraton.

§4

W celu sklasyfikowania drużyny w oficjalnych wynikach Maratonu, linię mety w drużynach męskich i damskich musi przekroczyć co najmniej 4 zawodników danej drużyny wraz z liderem lub osobą, która przejęła funkcję lidera grupy (posiada nadajnik GPS). W drużynach mieszanych dodatkowym warunkiem sklasyfikowania drużyny w oficjalnych wynikach Maratonu jest ukończenie Maratonu przez co najmniej 4 zawodników, w tym przez 1 przedstawiciela/przedstawicielkę płci przeciwnej.

§5

Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Maraton otrzymają pamiątkowy medal i okolicznościową koszulkę.

§6

Uczestnicy SOLO oraz grupa, która uzyska najkrótszy czas przejazdu całej trasy Maratonu otrzyma pamiątkową statuetkę.

X. ZALECENIA

§1

Organizator zwraca uwagę Uczestników Maratonu na wiele niebezpieczeństw i zagrożeń wynikających z uczestnictwa w imprezie sportowej, związanych z dużym wysiłkiem fizycznym, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty życia i zdrowia. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do Maratonu oraz w ich trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej, w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej Uczestnika.

§2

Akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych/lekarskich do udziału w Maratonie.

§3

Uczestnicy biorą całkowitą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny posiadanych rowerów i ich zgodność z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602) (dalej zwaną: „Prawem o ruchu drogowym”)

§4

Uczestnik podczas wykonywania manewrów zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności z uwzględnieniem innych uczestników ruchu i innych grup, umożliwiając swobodny przejazd pozostałym uczestnikom i grupom poruszającym się z większą prędkością.

§5

Zaleca się odpoczynek po dojechaniu do punktu mety. Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie zmęczenia grozi wypadkiem, dlatego też zaleca się zorganizowanie (we własnym zakresie) powrotu z linii mety do domu.

XI. PRZEPISY KOŃCOWE

§1

Każdy Uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

§2

Zawodnicy nie mogą niczego wyrzucać na samą drogę, lecz powinni w tym celu zjechać na pobocze i tam bezpiecznie pozbyć się danego przedmiotu w miejscu do tego przeznaczonym.

§3

Posiadanie i używanie wszelkich naczyń szklanych jest zabronione.

§4

Wszyscy uczestnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy maratonu i szczególną troskę o środowisko naturalne.

§5

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

§6

Organizator nie zapewnia depozytu rzeczy osobistych Uczestników na miejscu startu i mety.

§7

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy materialne zaginione w trakcie trwania Maratonu.

§8

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas imprezy, podczas dojazdu uczestników na wydarzenie i powrotu z nich jak również za szkody wyrządzone wobec uczestników i osób trzecich nie z winy organizatora.

§9

Organizator nie gwarantuje pomocy technicznej, ani zaplecza medycznego.

§10

Uczestników Maratonu obowiązują ogólne zasady korzystania z dróg publicznych zgodnie z Prawem o ruchu drogowym.

§11

Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem Uczestnika w czasie Maratonu, wymaga osobnej polisy (w szczególności ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, śmierci  lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika Maratonu) wykupionej indywidualnie przez Uczestnika.

§12

Organizator oraz osoby przez niego uprawnione mogą wykorzystywać wizerunek, wypowiedzi poszczególnych uczestników, biorących udział w wydarzeniu, przy czym wizerunek i wypowiedzi będą wykorzystywane w materiałach promujących wydarzenie i przyszłe  podobne temu wydarzenia, inne organizowane przez Organizatora Maratonu (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne). Uczestnikom nie przysługują gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników.

§13

Organizator oraz osoby upoważnione przez organizatora zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania wizerunku i wypowiedzi, wszystkich zgłoszonych do udziału w wydarzeniu uczestników, w celu wykorzystania do promocji w środkach masowego przekazu na wszystkich polach eksploatacji opisanych w niniejszym regulaminie, w szczególności zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku; zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, na plakatach i bilbordach; emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyrazi zgodę na to, że tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na  tronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmioty z nim powiązane.

§14

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do wizerunku i wypowiedzi dla prasy, radia i telewizji utrwalonego poprzez dokumentację prasową, fotograficzną i filmową obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późniejszymi zmianami ) w tym m. in: utrwalania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo, zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, publicznego udostępniania wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie i Intranecie), wystawiania, wyświetlania, użyczania i/lub najmu, dzierżawy, nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawania za pośrednictwem satelity, równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) i następuje na czas nieograniczony zarówno czasowo jak i terytorialnie tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i do terytoriów wszystkich innych państw.

§15

Pisemne protesty dotyczące Maratonu można składać w biurze zawodów (w dniu zawodów) lub listem poleconym na adres siedziby Organizatora, z dopiskiem „Protest” w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty imprezy. Protesty będą rozpatrywane w terminie 3 dni od daty ich otrzymania.

§16

Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu i ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602). Uczestnik poprzez zapisanie się na Maraton potwierdza, iż akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu, ustawy Prawo o ruchu drogowym, oraz przepisów Polskiego Związku Kolarstwa.

§17

Do momentu ogłoszenia oficjalnych wyników, Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania drużyny w trakcie trwania Maratonu, jak również po przekroczeniu mety przez drużynę. Nastąpi to w przypadku stwierdzenia przez Organizatora rażącego naruszenia regulaminu. Organizator dopuszcza zgłoszenie złamania zasad regulaminu przez samych Uczestników. Zgłoszenie należy złożyć w formie pisemnej nie później niż na 30 minut przed ogłoszeniem oficjalnych wyników Maratonu. Warunkiem rozpatrzenia skargi jest dostarczenie czytelnych nagrań lub fotografii dokumentujących zdarzenie.

§18

Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone przez Organizatora najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od zakończenia Maratonu. O dokładnej dacie ogłoszenia oficjalnych wyników Organizator poinformuje na stronie internetowej i/lub na portalu społecznościowym Facebok.

§19

W przypadku rażącego złamania regulaminu lub przepisów ruchu drogowego Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia danej drużyny/uczestnika z przyszłych imprez organizowanych przez Organizatora

§20

Wszystkich Zawodników na trasie, oraz podczas przebywania w wyznaczonych punktach kontrolnych obowiązują zasady Fair-Play. Bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie/przebieg trasy, zakaz jazdy za samochodem technicznym przypisanym do drużyny. Zejście z trasy do samochodu technicznego podczas trwania Maratonu jest jednoznaczne z wycofaniem się zawodnika z Maratonu i brakiem możliwości powrotu na jego trasę.

§21

W punktach kontrolnych obowiązuje całkowity zakaz załatwiania potrzeb fizjologicznych poza wyznaczonymi przez Organizatora miejscami. Każdy z zawodników zobowiązany jest do zachowywania się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany podczas przebywania na terenie wyznaczonego przez Organizatora punktu kontrolnego. Nie zastosowanie się do powyższego grozi bezwzględną dyskwalifikacją drużyny.