Tour de Warsaw – Prolog

REGULAMIN MARATONU TOUR DE WARSAW
Niniejszy dokument stanowi opracowanie (utwór) w rozumieniu prawa autorskiego i bez zezwolenia Autora nie może być w żaden sposób wykorzystywany. ©2014
Regulamin Tour de Warsaw Prolog
(dalej zwany: „Regulamin”)
I. ORGANIZATOR
§1
Organizatorem imprezy Tour de Warsaw Prolog, zwanej dalej „Maratonem” jest Stowarzyszenie Mała
Liga XC z siedzibą w Otwocku, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000638072
posiadające REGON: 365451257, NIP: 5322061760
II. CELE MARATONU
§1
Popularyzacja kolarstwa szosowego i turystyki rowerowej w Warszawie i województwie mazowieckim.
§2
Umożliwienie Uczestnikom próby pokonania wyznaczonej trasy w małej grupie.
§3
Propagowanie zdrowego trybu życia i aktywnego wypoczynku.
§4
Prezentacja walorów krajoznawczych województwa mazowieckiego.
III. TERMIN I MIEJSCE MARATONU
§1
Maraton odbędzie się w dniu wyznaczonym przez Organizatorów.
§2
Miejsce startu oraz szczegółowa trasa Maratonu będzie dostępna na stronie internetowej Maratonu
(www.mliga.pl ), zwanej dalej „Stroną internetową” oraz/lub na portalu społecznościowym Facebook.
§3
Termin (w tym godzina Maratonu) i miejsce Maratonu może ulec zmianie, jak również Maraton może
zostać odwołany w razie wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu publikacji
niniejszego Regulaminu lub z powodu siły wyższej (np. niekorzystnych warunków atmosferycznych,
decyzji służb porządkowych bądź ratowniczych).
§4
W przypadku odwołania Maratonu z winy wyłącznej Organizatora, Organizator zobowiązany jest
wyłącznie do zwrotu na rzecz Uczestnika opłaty rejestracyjnej (dalej jako: „Opłata Rejestracyjna”).
§5
Pomiar czasu będzie dokonywany systemem elektronicznym na podstawie wyników
zarejestrowanych na urządzeniach zapisujących ścieżkę GPS.
§6
Klasyfikacja Grupy na mecie odbywać się będzie na podstawie osiągniętych czasów brutto całej grupy,
która przekroczy linię startu oraz mety, z wyłączeniem zawodników zdyskwalifikowanych i tych którzy
zrezygnowali w trakcie Maratonu z uczestnictwa w Maratonie.
IV. TRASA MARATONU
§1
Długość trasy Maratonu wyznaczana jest każdorazowo przez Organizatora.
§2
Maraton będzie odbywał się w otwartym ruchu ulicznym.
§3
Trasa maratonu występuje w wariantach prezentowanych na Stronie Internetowej oraz/lub na portalu
społecznościom Facebook.
§4
Całość trasy można pokonywać wyłącznie na rowerze. Na trasie obowiązuje bezwzględny zakaz
korzystania z innych środków transportu niż rower.
§5
Korzystanie z innych niż rower środków transportu, bądź korzystanie z pomocy osób trzecich
(niebiorących udziału w wydarzeniu, tj. niezarejestrowanych, bądź takich które nie złożyły
Oświadczenia) jest jednoznaczne z dyskwalifikacją Uczestnika bądź Drużyny.
V. UCZESTNICTWO I WYPOSAŻENIE
§1
Warunkiem niezbędnym dopuszczenia do startu w Maratonie jest:
1. ukończenie osiemnastego roku życia najpóźniej w dniu Maratonu,
2. zgłoszenie/rejestracja dokonane za pomocą strony www.dostartu.pl
3. posiadanie obowiązkowego wyposażenia wymienionego w §2 niniejszego Punktu,
4. wniesienie odpowiedniej Opłaty Rejestracyjnej.
§2
Obowiązkowe wyposażenie zawodnika:
1. kask sztywny zapinany pod brodą,
2. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość Uczestnika,
3. numer startowy wydawany w punkcie startu,
4. sprawny technicznie i zgodny z przepisami ruchu drogowego rower.
§3
Obowiązkowe Wyposażenie grupy to:
1. urządzenie rejestrujące trasę przy pomocy GPS’u wydane w dniu startu przez Organizatora,
2. sprawny telefon komórkowy,
3. pakiety startowe wydawane w punkcie startu
§4
Każdy z Uczestników w punkcie startu otrzyma numer startowy, który jest obowiązany przytwierdzić w
sposób widoczny i trwały na czas Maratonu.
§5
Każdy z uczestników jest zobowiązany podporządkować się poleceniom Organizatora oraz osobom
występującym w Jego imieniu, jak również Funkcjonariuszom Policji, Straży miejskiej lub gminnej.
§6
Podczas maratonu zawodnikom zabrania się spożywania napojów alkoholowych i innych środków
odurzających. Spożywanie bądź start pod wpływem jakichkolwiek środków odurzających karany będzie
bezwzględną dyskwalifikacją zawodnika.
VI. OŚWIADCZNIA I FORMULARZE
§1
Treść wszystkich oświadczeń i formularzy jest dostępna na Stronie Internetowej www.dostartu.pl
oraz/lub na portalu społecznościom Facebook. Warunkiem odbioru Pakietu Startowego i
potwierdzenia startu jest złożenie osobistego podpisu pod oświadczeniem oraz okazanie w dniu startu
dokumentu potwierdzającego tożsamość.
§2
Podpisany oryginał formularza musi być przedstawiony i pozostawiony Organizatorowi najpóźniej na
pół godziny przed startem w celu zakwalifikowania uczestnika do Maratonu.
§3
Formularze i oświadczenia, o których mowa w §1 niniejszego punktu powinny być wypełnione i
podpisane bez wprowadzania w tekście poprawek. Brak podpisu, wprowadzenie do tekstu formularza
poprawek, podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych w dokumencie jest jednoznaczne z brakiem
wyrażenia chęci wzięcia udziału w Maratonie i będzie traktowane jako brak zgłoszenia aplikacji do
udziału w Maratonie lub wykluczenie z udziału w Maratonie.
§4
Organizator jest zobligowany do wylegitymowania uczestnika Maratonu. W przypadku braku
dokumentu poświadczającego tożsamość uczestnik zostanie usunięty z listy startowej.
VII. GRUPY
§1
Uczestnicy pokonują trasę Maratonu w grupach liczących od czterech do ośmiu osób przy czym drużyny
mieszane muszą w swoim składzie dodatkowo zawierać minimum 1 kobietę.
§2
Poszczególne grupy nie mogą się ze sobą łączyć ani jechać w bliskiej odległości. Wyjątkiem jest moment
wyprzedzania się grup.
§3
Grupa wyprzedzana powinna zwolnić i dać się wyprzedzić w sposób sprawny i bezpieczny.
§4
W razie nieprzewidzianej sytuacji (awaria, kontuzja, rezygnacja) uczestnicy zapewniają sobie transport
powrotny z miejsca rezygnacji z dalszego udziału w Maratonie we własnym zakresie.
§5
Informacje o zmianach i sytuacji w grupie muszą być przekazywane Organizatorowi niezwłocznie po
zdarzeniu telefonicznie na numer telefonu otrzymany podczas rejestracji w punkcie startu.
§6
Niezgłoszenie niezwłocznie zmian w grupie jest równoznaczne z rezygnacją z wydarzenia całej grupy z
udziału w Maratonie.
VIII. OPŁATY I PAKIETY STARTOWE
§1
Wysokość opłaty rejestracyjnej drużyny (bezzwrotnej) wynosi 200 zł (dalej: „Opłata Rejestracyjna”)
Dokonanie opłaty rejestracyjnej daje prawo do dokonania opłaty startowej dla drużyny, wszystkie
opłaty dokonujemy na poprzez stronę www.dostartu.pl i w dniach 15.03-04.04 wynosi 800 zł za
drużynę, w dniach 05.04-17.04 wynosi 920 zł za drużynę.
§2
Dokonanie Opłaty Rejestracyjnej możliwe jest kanałami udostępnionymi przez Organizatora do
wyczerpania limitu Pakietów Startowych (limin, to 30 drużyn) w terminie podanym na Stronie
Internetowej www.dostartu.pl i/lub na portalu społecznościowym Facebook.
§3
Dokonanie Opłaty Rejestracyjnej możliwe jest wyłącznie w polskiej walucie narodowej (polski złoty,
PLN).
§4
Po dokonaniu Opłaty Rejestracyjnej jej zwrot nie jest możliwy, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych
niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
§5
Odbiór Pakietów Startowych odbędzie się w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora. W celu
odbioru Pakietu Startowego należy posiadać ze sobą dokument tożsamości zgodny z danymi podanymi
podczas rejestracji oraz wydrukowane i podpisane oświadczenie, o którym mowa w punkcie VII.
IX. KLASYFIKACJE I NAGRODY
§1
W Maratonie będzie prowadzona klasyfikacja drużynowa zgodnie ze zgłoszonymi przed zawodami
grupami.
§2
Komisja zliczająca wyniki i przedstawiająca końcową klasyfikację składa się z dwóch osób.
§3
Wyłonienie zwycięskiej grupy nastąpi na podstawie zapisów z urządzeń rejestrujących ścieżkę GPS
spośród grup które ukończą Maraton.
§4
W celu sklasyfikowania drużyny w oficjalnych wynikach Maratonu, linię mety w drużynach męskich i
damskich musi przekroczyć co najmniej 4 zawodników danej drużyny wraz z liderem lub osobą, która
przejęła funkcję lidera grupy. W drużynach mieszanych, dodatkowym warunkiem sklasyfikowania
drużyny w oficjalnych wynikach Maratonu jest ukończenie Maratonu przez co najmniej 4 zawodników
w tym przez 1 kobietę.
§5
Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Maraton otrzymają nagrody rzeczowe.
§6
Grupa, która uzyska najkrótszy czas przejazdu całej trasy Maratonu otrzyma nagrodę rzeczową.
XI. ZALECENIA
§1
Organizator zwraca uwagę Uczestników Maratonu na wielość niebezpieczeństw i zagrożeń
wynikających z uczestnictwa w imprezie sportowej, związanych z dużym wysiłkiem fizycznym, które
mogą polegać m.in. na ryzyku utraty życia i zdrowia. Organizator zaleca przed rozpoczęciem
przygotowań do Maratonu oraz w ich trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji
lekarskiej, w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej Uczestnika.
§2
Akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań
zdrowotnych/lekarskich do udziału w Maratonie.
§3
Uczestnicy biorą całkowitą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny posiadanych rowerów i ich
zgodność z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 Nr 98
poz. 602) (dalej zwaną: „Prawem o ruchu drogowym”)
§4
Uczestnik podczas wykonywania manewrów zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności
z uwzględnieniem innych uczestników ruchu i innych grup, umożliwiając swobodny przejazd
pozostałym uczestnikom i grupom poruszającym się z większą prędkością.
§5
Zaleca się 7 godzin odpoczynku po dojechaniu do punktu mety. Prowadzenie pojazdu mechanicznego
w stanie zmęczenia grozi wypadkiem, dlatego też zaleca się zorganizowanie (we własnym zakresie)
powrotu z linii mety do domu.
XII. PRZEPISY KOŃCOWE
§1
Każdy Uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
§2
Zawodnicy nie mogą niczego wyrzucać na samą drogę, lecz powinni w tym celu zjechać na pobocze i
tam bezpiecznie pozbyć się danego przedmiotu w miejscu do tego przeznaczonym.
§3
Posiadanie i używanie wszelkich naczyń szklanych jest zabronione.
§4
Wszyscy uczestnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy maratonu i szczególną troskę o środowisko
naturalne.
§5
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
§6
Organizator nie zapewnia depozytu rzeczy osobistych Uczestników na miejscu startu i mety.
§7
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy materialne zaginione w trakcie trwania Maratonu.
§8
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników
na wydarzenie i powrotu z nich jak również za szkody wyrządzone wobec uczestników i osób trzecich
nie z własnej winy organizatora.
§9
Organizator nie gwarantuje pomocy technicznej, ani zaplecza medycznego.
§10
Uczestników Maratonu obowiązują ogólne zasady korzystania z dróg publicznych zgodnie z Prawem o
ruchu drogowym.
§11
Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może
stać się udziałem Uczestnika w czasie Maratonu, wymaga osobnej polisy (w szczególności
ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, śmierci
lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika Maratonu), wykupionej
indywidualnie przez Uczestnika.
§12
Organizator oraz osoby przez niego uprawnione mogą wykorzystywać wizerunek, wypowiedzi
poszczególnych uczestników, biorących udział w wydarzeniu, przy czym wizerunek i wypowiedzi będą
wykorzystywane w materiałach promujących wydarzenie i przyszłe podobne temu wydarzenia, inne
organizowane przez Organizatora Maratonu (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne).
Uczestnikom żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania
wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników nie przysługują.
§13
Organizator oraz osoby upoważnione przez organizatora zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego
wykorzystania wizerunku i wypowiedzi, wszystkich zgłoszonych do udziału w wydarzeniu uczestników,
w celu wykorzystania do promocji w środkach masowego przekazu na wszystkich polach eksploatacji
opisanych w niniejszym regulaminie, w szczególności zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku;
zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, na plakatach i bilbordach; emisja
w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyrazi zgodę na to, że tego rodzaju zdjęcia,
materiały, wywiady i nagrania mogą być umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w
katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych
i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do innych celów
komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmioty z nim powiązane.
§14
Przeniesienie autorskich praw majątkowych do wizerunku i wypowiedzi dla prasy, radia i telewizji
utrwalonego poprzez dokumentację prasową, fotograficzną i filmową obejmuje wszystkie pola
eksploatacji wymienione w art. 50 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późniejszymi zmianami ) w tym m. in: utrwalania
jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na
dyskietce, cyfrowo, zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy
fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo, wprowadzania do obrotu,
wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, publicznego
udostępniania wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie i Intranecie), wystawiania, wyświetlania,
użyczania i/lub najmu, dzierżawy, nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz
bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawania za pośrednictwem satelity, równoczesnego i
integralnego nadawania (reemitowania) i następuje na czas nieograniczony zarówno czasowo jak i
terytorialnie tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i do terytoriów wszystkich innych państw.
§15
Pisemne protesty dotyczące Maratonu można składać pisemnie listem poleconym na adres siedziby
Organizatora, z dopiskiem „Protest”, w dniu Maratonu. Protesty będą rozpatrywane w terminie 3 dni
od daty ich otrzymania.
§16
Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu i ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o
ruchu drogowym (Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602). Uczestnik poprzez zapisanie się na Maraton potwierdza,
iż akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu, ustawy Prawo o ruchu drogowym, oraz
przepisów Polskiego Związku Kolarstwa.
§17
Do momentu ogłoszenia oficjalnych wyników, Organizator zastrzega sobie prawo do
zdyskwalifikowania drużyny w trakcie trwania Maratonu, jak również po przekroczeniu mety przez
drużynę. Nastąpi to w przypadku stwierdzenia przez Organizatora rażącego naruszenia regulaminu.
Organizator dopuszcza zgłoszenie złamania zasad regulaminu przez samych Uczestników. Zgłoszenie
należy złożyć w formie pisemnej na druku dostępnym u Organizatora, nie później niż na 30 minut przed
ogłoszeniem oficjalnych wyników Maratonu. Warunkiem rozpatrzenia skargi jest dostarczenie
czytelnych nagrań lub fotografii dokumentujących zdarzenie.
§18
Wszystkich Zawodników na trasie, oraz podczas przebywania w wyznaczonych punktach kontrolnych
obowiązują zasady Fair-Play. Bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie/przebieg trasy, zakaz
jazdy za samochodem technicznym przypisanym do drużyny. Zejście z trasy do samochodu
technicznego podczas trwania Maratonu jest jednoznaczne z wycofaniem się zawodnika z Maratonu i
brakiem możliwości powrotu na jego trasę.
§19
W punktach kontrolnych obowiązuje całkowity zakaz załatwiania potrzeb fizjologicznych poza
wyznaczonymi przez Organizatorów miejscami. Każdy z zawodników zobowiązany jest do
zachowywania się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany podczas przebywania na terenie
wyznaczonego przez Organizatora punktu kontrolnego. Nie zastosowanie się do powyższego grozi
bezwzględną dyskwalifikacją drużyny.