Regulamin M LIGA GRAVEL

Regulamin M Liga GRAVEL

1. Organizator:

Stowarzyszenie Mała Liga XC

KRS: 0000638072, REGON: 365451257, NIP: 5322061760

WWW: http://mliga.pl/

 

 

2. Forma i miejsce imprezy:

Rajd rowerowy w ruchu otwartym

Miejscem miasteczka zawodów będzie Kompleks Świętokrzyska Polana pod adresem

ul. Laskowa 95
26-050 Zagnańsk
Chrusty k/Kielc

 

 

3. Cele:

Cele wyścigów organizowanych w ramach cyklu M Liga MTB Maraton są tożsame z celami Stowarzyszenia Mała Liga XC i są to (m.in.):

Popularyzacja kolarstwa, turystyki rowerowej i innych dyscyplin sportowych poprzez:

– wspieranie rozwoju kolarstwa, innych rodzajów sportów rowerowych, szeroko pojętej turystyki rowerowej oraz innych dyscyplin sportowych,

– propagowanie i rozpowszechnianie sportów rowerowych, w tym rowerowych sportów ekstremalnych oraz wszystkich odmian kolarstwa

– poprawienie umiejętności zawodników uprawiających sport,

– integracja środowiska rowerowego,

– promowanie regionalnych szlaków oraz miejscowości turystycznych,

– działanie na rzecz wychowania dzieci i młodzieży,

– wspieranie rozwoju i organizacji kultury fizycznej, sportu, aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu, a także upowszechniania kultury fizycznej,

– upowszechnianie zdrowego, aktywnego trybu życia,

 

 

4. Warunki uczestnictwa:

Uczestnikiem rajdu M LIGA GRAVEL może być osoba DOROSŁA (ukończone 18 lat) spełniająca następujące warunki.

A) Dokona rejestracji poprzez zgłoszenie:

– na stronie http://mliga.pl/ pod linkiem wskazanym w sekcji „ZAPISZ SIĘ”

– bezpośrednio w biurze zawodów w dniu rajdu

Zgłoszeń należy dokonywać najpóźniej na 1 godzinę przed rozpoczęciem rajdu.

B) Dokona opłaty startowej na warunkach określonych zgodnie z pkt 5.

C) Podpisze oświadczenie dotyczące uczestnictwa ważne przez cały 2023 r. w cyklach M Liga MTB Maraton, 24H MTB Maraton – 24GNAŃSK  oraz M Liga Gravel oświadczenie można pobrać również podczas rejestracji online.

F) Każdy uczestnik jest ZOBOWIĄZANY zainstalować aplikację ŚLEDŹ GPS, dokonać rejestracji i logowania oraz URUCHOMIĆ aplikację na starcie rajdu

D) Będzie wyposażony w sprawny rower przystosowany do jazdy w terenie (preferowany rower gravelowy – dopuszczamy rowery innego rodzaju, również ELEKTRYCZNE)

E) Będzie wyposażony w sztywny KASK rowerowy – uczestnicy BEZ KASKU nie będą mogli wziąć udziału w rajdzie

 

 

5. Opłaty startowe

– opłata startowa wynosi 40 zł bez względu na termin dokonania opłaty i rejestracji

Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów!!!

Płatności dokonane przy rejestracji on-line nie podlegają zwrotowi!!!

Nie ma możliwości przenoszenia opłaty startowej na inne zawody cyklu M Liga MTB Maraton, 24H MTB Maraton – 24GNAŃSK, M Liga Gravel oraz przenoszenia opłaty startowej na innego uczestnika!!!

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy przelewów bankowych i pocztowych. Jako datę płatności przyjmuje się datę księgowania środków na koncie Organizatora.

 

 

6. Świadczenia dla zawodników:

W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:

– przejazd trasą wg śladu GPX (plik do pobrania w strefie zawodnika na stronie www.mliga.pl)

– owocowy poczęstunek regeneracyjny po wyścigu

– medale dla wszystkich uczestników rajdu

– fotorelacja z wydarzenia

– ognisko po rajdzie (prowiant na ognisko uczestnicy organizują we własnym zakresie)

– możliwość bezpłatnego rozbicia namiotu na terenie kompleksu w noc poprzedzającą rajd (26/27 sierpnia)

 

 

7. Przybliżony program zawodów:

8.30 – Otwarcie Biura Zawodów

9.30 – Start rajdu na dwóch dystansach)

14:30 – 15:00 zakończenie rajdu

Ognisko

 

8. Zasady rajdu:

– Trasy poprowadzone będą w zróżnicowanym terenie

– Zawodnicy ścigają się na oznakowanej trasie, wygrywa ten, który pokona trasę w najkrótszym czasie.

– Uczestnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu. Zabrania się wyrzucania opakowań po batonach, żelach i napojach poza strefami bufetów. Bezwzględnie zabrania się używania szklanych pojemników.

– Każdy uczestnik rajdu bierze w nim udział na własną odpowiedzialność i ma świadomość, że udział w rajdzie wiąże się ze wzmożonym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą ryzyko i zagrożenie wypadkiem (uszkodzeniem ciała, utratą zdrowia i życia). Każdy uczestnik oświadcza, iż jego stan zdrowia pozwala mu na wzięcie udziału w rajdzie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty o charakterze majątkowym.

 

9. Ruch pieszy i ruch uliczny:

– Rajd będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu pieszych (spacerowicze, etc.).

– Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wejścia pieszego z lasu lub bocznych ścieżek.

– Rajd przebiega w nieograniczonym ruchu ulicznym na drogach gruntowych i publicznych dlatego uczestnicy muszą BEZWZGLĘDNIE przestrzegać przepisów ruchu drogowego!

– Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg leśnych, pól czy posesji.

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

 

 

10. Informacje dodatkowe:

– Za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności

– Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian (aktualny regulamin będzie dostępny w biurze zawodów).

– Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia lub odwołania imprezy w związku z nieprzewidzianym zdarzeniem, wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.

– Każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych przy rejestracji w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku przez stowarzyszenie Mała Liga XC w celu promocji i upowszechniania sportu oraz kultury fizycznej, w tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie, na stronach internetowych i w informatorach branżowych

– Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu imprezy oraz rozpowszechniania materiałów w celach sprzedaży bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora (umożliwia się uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i publikacji tylko dla własnego użytku, nie w celach komercyjnych).