Regulamin M LIGA XC 2022

 

Regulamin M Liga XC – 17 września – Góra Meran – Otwock (sobota)

1. Organizator:

Stowarzyszenie Mała Liga XC

KRS: 0000638072, REGON: 365451257, NIP: 5322061760

WWW: http://mliga.pl/

2. Forma:

Zawody w kolarstwie górskim w formule cross country (XC).

3. Cele:

Cele wyścigów organizowanych w ramach M Liga XC są tożsame z celami Stowarzyszenia Mała Liga XC i są to (m.in.):

Popularyzacja kolarstwa, turystyki rowerowej i innych dyscyplin sportowych poprzez:

– wspieranie rozwoju kolarstwa, innych rodzajów sportów rowerowych, szeroko pojętej turystyki rowerowej oraz innych dyscyplin sportowych,

– propagowanie i rozpowszechnianie sportów rowerowych, w tym rowerowych sportów ekstremalnych oraz wszystkich odmian kolarstwa

– poprawienie umiejętności zawodników uprawiających sport,

– integracja środowiska rowerowego,

– promowanie regionalnych szlaków oraz miejscowości turystycznych,

– działanie na rzecz wychowania dzieci i młodzieży,

– wspieranie rozwoju i organizacji kultury fizycznej, sportu, aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu, a także upowszechniania kultury fizycznej,

– upowszechnianie zdrowego, aktywnego trybu życia,

4. Warunki uczestnictwa:

Uczestnikiem wyścigów w M Ligi XC może być osoba spełniająca następujące warunki.

A) Dokona rejestracji poprzez zgłoszenie:

– na stronie http://mliga.pl/ pod linkiem wskazanym w sekcji „ZAPISZ SIĘ”

– bezpośrednio w biurze zawodów w dniu wyścigu

Zgłoszeń należy dokonywać osobno przed każdą edycją najpóźniej na 1 godzinę przed rozpoczęciem odpowiedniego wyścigu.

B) Dokona opłaty startowej na warunkach określonych w punkcie 5

C) Zakupi numer startowy z chipem

– opłata za numer startowy wynosi 20 zł,

D) Podpisze oświadczenie dotyczące uczestnictwa ważne przez cały 2022 r w M Liga XC oraz M Liga MTB Maraton i M LIGA CROSS RUN (za osoby niepełnoletnie oświadczenie musi podpisać opiekun prawny) oświadczenie można pobrać również podczas rejestracji online.

E) Będzie wyposażony w sprawny rower przystosowany do jazdy w terenie (preferowany rower górski) – ZABRANIA SIĘ STARTU NA ROWERACH WSPOMAGANYCH ELEKTRYCZNIE

F) Będzie wyposażony w sztywny KASK rowerowy – zawodnicy BEZ KASKU nie będą mogli wziąć udziału w wyścigu!

5. Opłaty startowe

– opłata startowa wynosi:

A) kategorie Kids D, C oraz Młodziczka i Młodzik: 40 zł bez względu na termin dokonania opłaty i rejestracji

B) pozostałe kategorie: 80 zł (dokonana podczas rejestracji online na minimum 5 dni przed terminem wyścigu) lub 100 zł w dniu zawodów podczas rejestracji w biurze zawodów (gotówką)

Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów.

Płatności dokonane przy rejestracji on-line nie podlegają zwrotowi.

Nie ma możliwości przenoszenia opłaty startowej na inne zawody M Liga MTB Maraton oraz przenoszenia opłaty startowej na innego uczestnika

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy przelewów bankowych i pocztowych. Jako datę płatności przyjmuje się datę księgowania środków na koncie Organizatora.

6. Świadczenia dla zawodników:

W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:

– przejazd oznakowaną trasą – trasa oznaczona jest taśmą i strzałkami w odpowiednim kolorze

– elektroniczny pomiar czasu

– wyniki on-line podczas wyścigu (na stronie https://www.dostartu.pl/)

– możliwość otrzymania swojego wyniku za pośrednictwem SMS, po wcześniejszym podaniu numeru tel. komórkowego podczas rejestracji

– poczęstunek regeneracyjny po wyścigu

– zabezpieczenie medyczne

– ubezpieczenie NNW

– nagrody rzeczowe i trofea dla zwycięzców

– wyniki opublikowane po wydarzeniu na stronie http://mliga.pl/wyniki/

– fotorelacja z wydarzenia

7. Przybliżony program zawodów:

11:00 – możliwość zgłaszania się do Biura Zawodów

12:00 – start 1) kategorie: Kids D1, D2, C1, C2 (od dwóch do trzech rund)

Dekoracja po wyścigu + loteria z nagrodami dla dzieci

12:45 – start 2) kategorie: młodziczka*, młodzik*, juniorka młodsza*, junior młodszy, masters II, III i IV, kobiety: juniorka, elita, Ladies (od pięciu do sześciu rund)

*kategorie: młodziczka, młodzik i juniorka młodsza wystartują przed pozostałymi kategoriami z handicapem maksymalnie 8 minut oraz zakończą wyścig po przejechaniu właściwej liczby rund dla swoich kategorii (od dwóch do trzech rund).

Dekoracja po wyścigu

14:15 – start 3) kategorie: junior, masters I, elita (od sześciu do siedmiu rund)

Dekoracja po wyścigu + loteria z nagrodami

8. Kategorie wiekowe:

A) Kategorie wiekowe dla mężczyzn:

– Kids C1 – chłopcy urodzeni w 2012 i młodsi (10 lat i młodsi)

– Kids C2 – chłopcy urodzeni w latach 2010-2011 (11 – 12 lat)

– Młodzik – młodzież urodzona w latach 2008-2009 (13-14 lat)

– Junior Młodszy – młodzież urodzona w latach 2006-2007 (15 – 16 lat)

– Junior – młodzież urodzona w latach 2004-2005 (17- 18 lat)

– ELITA – urodzeni w latach 1993-2003 ( 19- 29 lat)

– MASTERS I– urodzeni w latach 1992- 1983 (39- 30 lat)

– MASTERS II– urodzeni w latach 1982-1973 (49 – 40 lat)

– MASTERS III – urodzenie w latach 1972 – 1968 (50 – 54 lat)

– Masters IV – urodzeni w latach 1967 i starsi (55 lat i więcej)

B) Kategorie wiekowe dla kobiet:

– Kids D1 – dziewczynki urodzone w 2012 i młodsze (10 lat i młodsze)

– Kids D2 – dziewczynki urodzone w latach 2010-2011 (11 – 12 lat)

– Młodziczka – młodzież urodzona w latach 2008-2009 (13-14 lat)

– Juniorka Młodsza – młodzież urodzona w latach 2006-2007 (15 – 16 lat)

– Juniorka – młodzież urodzona w latach 2004-2005 (17- 18 lat)

– ELITA – kobiety urodzone w roku 1993 – 2003 ( 19- 29 lat)

– Ladies – kobiety urodzone w roku 1992 i wcześniej ( 30 lat i więcej)

Na życzenie zawodnika istnieje możliwość przeniesienia do innej kategorii, ale tylko do tej, która startuje na dłuższym dystansie (np. zawodnik Masters II może być przeniesiony do kategorii Elita lub Masters I). Każda prośba będzie indywidualnie rozpatrzona przez organizatora. Zmiana może nastąpić TYLKO, przed startem zawodnika w zawodach.

9. Zasady rozgrywania zawodów:

Trasy poprowadzone będą pagórkowatymi, głównie leśnymi ścieżkami.

– Zawodnicy ścigają się na oznakowanej pętli, wygrywa ten, który pierwszy przekroczy linię mety przejeżdżając odpowiednią ilość rund.

UWAGA!!! Zwycięstwo najszybszego zawodnika powoduje automatycznie, iż każdy kolejny zawodnik przekraczający linię START/META kończy wyścig bez względu na liczbę przejechanych rund.

– W trakcie wyścigu zawodnicy nie mogą skracać oraz zmieniać wyznaczonej przez organizatora trasy.

– W przypadku gdy zawodnik zjedzie z trasy powinien powrócić na trasę wyścigu i rozpocząć go w tym samym miejscu, w którym z trasy zjechał.

– Zawodnik może przyjmować i otrzymywać pomoc techniczną podczas trwania swojego wyścigu – ze względów bezpieczeństwa powinno się to odbywać w miasteczku zawodów

– Zawodnicy nie mogą przeprowadzać treningów na trasie podczas rozgrywania innych wyścigów.

– Numery startowe powinny być zamontowane na kierownicy, nie powinny być zagięte. Zawodnikom zabrania się ingerowanie w wygląd i kształt numeru startowego. Ingerencja w numer może prowadzić do dyskwalifikacji zawodnika.

– Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania zasad opisanych w niniejszym regulaminie oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych zawodników, organizatorów i służb porządkowych.

– Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu. Zabrania się wyrzucania opakowań po batonach, żelach i napojach poza strefę na terenie miasteczka zawodów. Zabrania się używania szklanych pojemników.

– Każdy startujący w zawodach uczestniczy w nich na własną odpowiedzialność (bądź opiekuna prawnego) i ma świadomość, że udział w zawodach wiąże się ze zmożonym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą ryzyko i zagrożenie wypadkiem (uszkodzeniem ciała, utratą zdrowia i życia). Każdy startujący oświadcza, iż jego stan zdrowia pozwala mu na wzięcie udziału w wyścigu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i starty o charakterze majątkowym.

– W przypadku wystąpienia na trasie wypadku, kolizji lub niedyspozycji zawodnika (nie dotyczy awarii technicznej sprzętu) zostanie udzielona zawodnikowi pomoc medyczna przez ratowników medycznych niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zdarzeniu. Należy wziąć pod uwagę warunki terenowe, dostępność miejsca zdarzenia i możliwość szybkiego dotarcia ratowników medycznych.

– Podczas wyścigów na trasie mogą przebywać tylko startujący w danym wyścigu zawodnicy (dotyczy to również wyścigów kategorii dziecięcych – oznacza to, że opiekunowie nie mogą brać udziału w wyścigu, towarzysząc zawodnikom podczas jazdy na trasie)

 10. Zasady Fair Play:

– Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić miejsca zawodnikowi szybszemu na trasie trzymając się w miarę możliwości najbliżej prawego brzegu trasy (szczególnie gdy szybsi zawodnicy będą dublować wolniejszych).

– Szybszy zawodnik powinien zasygnalizować moment wyprzedzania hasłem np. „lewa wolna!”.

– Zawodnik musi zachować szczególną uwagę i ostrożność w miejscach niebezpiecznych, tj. zjazdy, single, dropy, przeszkody, okolice strefy START/META, etc.

– Uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy podczas stromych zjazdów lub podjazdów, trudnych warunków technicznych panujących na trasie.

– Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy (jazda na wprost – równolegle do barierek i taśm ochronnych). W przeciwnym razie może on zostać zdyskwalifikowany.

11. Nagrody:

Dekorowanych będzie pierwszych 3 zawodników w każdej kategorii.

12. Kary:

W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu organizator może zastosować poniższe kary:

– Ostrzeżenie ustne

– Dyskwalifikacja

13. Ruch pieszy:

– Wyścig będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu pieszych (spacerowicze, etc.). W miejscach szczególnie niebezpiecznych organizator oznaczy trasę i zagrodzi przejście pieszym.

– Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wejścia pieszego z lasu lub bocznych ścieżek.

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

14. Informacje dodatkowe

– Zawodnicy podczas zgłaszania w biurze zawodów zobowiązani są do posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem. Osoby poniżej 18 roku życia biorą udział w imprezie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

– Za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizatorzy nie odpowiadają.

– Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian (aktualny regulamin będzie dostępny w biurze zawodów).

– Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia lub odwołania imprezy w związku z nieprzewidzianym zdarzeniem, wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.

– Każdy startujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich (lub swojego podopiecznego) danych osobowych podanych przy rejestracji w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku przez stowarzyszenie Mała Liga XC w celu promocji i upowszechniania sportu oraz kultury fizycznej, w tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie, na stronach internetowych i w informatorach branżowych

– Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu imprezy oraz rozpowszechniania materiałów w celach sprzedaży bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora (umożliwia się uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i publikacji tylko dla własnego użytku, nie w celach komercyjnych)