REGULAMIN M LIGA GRAVEL RACE 2022

I. ORGANIZATOR

 • 1

Organizatorem imprezy M LIGA GRAVEL, zwanej dalej „Maratonem” jest Stowarzyszenie Mała Liga XC z siedzibą w Otwocku, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000638072 posiadające  REGON: 365451257, NIP: 5322061760.

 

II. CELE MARATONU

 • 1

Popularyzacja kolarstwa szosowego i turystyki rowerowej w województwie świętokrzyskim.

 • 2

Umożliwienie Uczestnikom pokonania wyznaczonej trasy.

 • 3

Propagowanie zdrowego trybu życia i aktywnego wypoczynku.

 • 4

Prezentacja walorów krajoznawczych województwa świętokrzyskiego.

 

III. TERMIN I MIEJSCE MARATONU

 • 1

Maraton odbędzie się w dniu 6.08.2022 w Zagnańsku.

 • 2

Miejsce startu oraz szczegółowa trasa Maratonu będzie dostępna portalu społecznościowym Facebook

https://www.facebook.com/MalaLigaXC oraz stronie internetowej http://mliga.pl/

 • 3

Termin (w tym godzina Maratonu) i miejsce Maratonu może ulec zmianie, jak również Maraton może zostać odwołany w razie wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu publikacji niniejszego Regulaminu lub z powodu siły wyższej (np. niekorzystnych warunków atmosferycznych, decyzji służb porządkowych bądź ratowniczych).

 • 4

W przypadku odwołania Maratonu z wyłącznej winy Organizatora, Organizator zobowiązany jest wyłącznie do zwrotu na rzecz Uczestnika opłaty rejestracyjnej (dalej jako: „Opłata Rejestracyjna”).

 • 5

Pomiar czasu będzie dokonywany systemem elektronicznym.

 • 6

Klasyfikacja Zawodników na mecie odbywać się będzie na podstawie osiągniętych czasów brutto,  liczonych od przekroczenia linii startu oraz mety, z wyłączeniem zawodników zdyskwalifikowanych i tych którzy zrezygnowali w trakcie Maratonu z uczestnictwa w Maratonie.

 

IV. TRASA MARATONU

 • 1

Długość trasy Maratonu wyznaczana jest każdorazowo przez Organizatora.

 • 2

M LIGA GRAVEL RACE będzie organizowany w OTWARTYM RUCHU ULICZNYM i każdy uczestnik jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania przepisów drogowych i zachowania szczególnej ostrożności podczas przejazdu po trasie maratonu

 • 3

Trasa maratonu zostanie określona w formie śladu GPX w formacie pliku ogólnie wykorzystywanym w dostępnych aplikacjach obsługujących taką formę zapisu danych. Trasa zostanie przekazana uczestnikom za pośrednictwem strony www organizatora oraz profilu Facebook

 • 4

Trasa maratonu NIE BĘDZIE OZNAKOWANA. Jedynie w najbardziej newralgicznych miejscach (głównie na drogach asfaltowych) będą pomalowane znaki i strzałki informujące o zakręcie, czy zmianie kierunku. Oznakowania M LIGA Gravel Race będą w kolorze różowym

 • 5

W miejscach najbardziej niebezpiecznych służby organizatora pomogą płynnie włączyć się do ruchu uczestnikom maratonu

 • 6

Całość trasy można pokonywać wyłącznie na rowerze. Na trasie obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower.

 • 7

Korzystanie z innych niż rower środków transportu, bądź korzystanie z pomocy osób trzecich (niebiorących udziału w wydarzeniu, tj. niezarejestrowanych, bądź takich które nie złożyły Oświadczenia) jest jednoznaczne z dyskwalifikacją Uczestnika.

 

V. UCZESTNICTWO I WYPOSAŻENIE

 • 1

Warunkiem niezbędnym dopuszczenia do startu w Maratonie jest:

 1. ukończenie osiemnastego roku życia najpóźniej w dniu Maratonu,
 2. zgłoszenie/rejestracja dokonane za pomocą strony www.dostartu.pl,
 3. posiadanie obowiązkowego wyposażenia wymienionego w §2 niniejszego Punktu,
 4. wniesienie odpowiedniej Opłaty Rejestracyjnej.
 • 2

Obowiązkowe wyposażenie zawodnika:

 1. kask sztywny zapinany pod brodą,
 2. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość Uczestnika,
 3. numer startowy wydawany w punkcie startu,
 4. sprawny technicznie i zgodny z przepisami ruchu drogowego rower,
 5. numer startowy z chipem wydany w dniu startu przez Organizatora,
 6. sprawny telefon komórkowy.
 • 3

Każdy z Uczestników w punkcie startu otrzyma numer startowy, który jest obowiązany przytwierdzić w sposób widoczny i trwały na czas Maratonu.

 • 4

Każdy z uczestników jest zobowiązany podporządkować się poleceniom Organizatora oraz osobom występującym w Jego imieniu, jak również Funkcjonariuszom Policji, Straży miejskiej lub gminnej.

 • 5

Podczas maratonu zawodnikom zabrania się spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających. Spożywanie bądź start pod wpływem jakichkolwiek środków odurzających karany będzie bezwzględną dyskwalifikacją zawodnika.

 

VI. OŚWIADCZNIA I FORMULARZE

 • 1

Treść wszystkich oświadczeń i formularzy jest dostępna na Stronie Internetowej www.dostartu.pl. Warunkiem odbioru Pakietu Startowego i potwierdzenia startu jest złożenie osobistego podpisu pod oświadczeniem oraz okazanie w dniu startu dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 • 2

Podpisany oryginał formularza musi być przedstawiony i pozostawiony Organizatorowi najpóźniej na pół godziny przed startem w celu zakwalifikowania uczestnika do Maratonu.

 • 3

Formularze i oświadczenia, o których mowa w §1 niniejszego punktu powinny być wypełnione i podpisane bez wprowadzania w tekście poprawek. Brak podpisu, wprowadzenie do tekstu formularza poprawek, podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych w dokumencie jest jednoznaczne z brakiem wyrażenia chęci wzięcia udziału w Maratonie i będzie traktowane jako brak zgłoszenia aplikacji do udziału w Maratonie lub wykluczenie z udziału w Maratonie.

 • 4

Organizator jest zobligowany do wylegitymowania uczestnika Maratonu. W przypadku braku dokumentu poświadczającego tożsamość uczestnik zostanie usunięty z listy startowej.

VII. WARUNKI ROZGRWANIA MARATONU

 • 1

Uczestnicy pokonują trasę Maratonu indywidualnie, ale dopuszcza się jazdę w grupach.

 • 2

Na pokonanie wyznaczonej trasy przez zawodnika Organizator wprowadza limit czasu wynoszący 8 godzin.

 • 3

W razie nieprzewidzianej sytuacji (awaria, kontuzja, rezygnacja) uczestnicy zapewniają sobie transport powrotny z miejsca rezygnacji z dalszego udziału w Maratonie we własnym zakresie.

 • 4

Na trasie Maratonu Organizator zapewnia bufet.

 • 5

Informacje o zmianach i sytuacji muszą być przekazywane Organizatorowi niezwłocznie po zdarzeniu telefonicznie na numer telefonu otrzymany podczas rejestracji w punkcie startu.

 

VIII. OPŁATY I PAKIETY STARTOWE

 • 1

Wszystkie opłaty dokonujemy przy rejestracji poprzez stronę www.dostartu.pl

 • 2

Wysokość opłaty rejestracyjnej wynosi 130 zł ( wraz z numerem startowym)

Zawodnik, który zapisze się i dokona opłaty za M LIGA MTB Zagnańsk  rozgrywany 7.08.2022 otrzyma kod promocyjny w wysokości 20 zł na opłatę startową w M LIGA GRAVEL. W celu uzyskania kodu promocyjnego należy skontaktować się z biurem zawodów pod adresem biuro@mlcx.pl

Dokonanie Opłaty Rejestracyjnej możliwe jest do 5.08.2022 kanałami udostępnionymi przez Organizatora lub w dniu rozgrywania Maratonu w biurze zawodów do wyczerpania limitu Pakietów Startowych. Limit zawodników biorących udział w Maratonie to 300  osób.

 • 3

Dokonanie Opłaty Rejestracyjnej możliwe jest wyłącznie w polskiej walucie narodowej (polski złoty, PLN) poprzez płatność elektroniczną na stronie rejestracyjnej www.dostartu.pl lub w dniu Maratonu gotówką w biurze zawodów.

 • 4

Po dokonaniu Opłaty Rejestracyjnej jej zwrot w przypadku rezygnacji zawodnika jest możliwy do dnia 29.07.2022, w takiej sytuacji Organizator zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty manipulacyjnej w wysokości 50 zł. Pełny zwrot Opłaty Rejestracyjnej możliwy jest jedynie w sytuacji przewidzianych niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

 • 5

Organizator nie zwraca Opłaty Rejestracyjnej osobom, które nie ukończyły Maratonu.

 • 6

Odbiór Pakietów Startowych odbędzie się w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora. W celu odbioru Pakietu Startowego należy posiadać ze sobą dokument tożsamości zgodny z danymi podanymi podczas rejestracji oraz wydrukowane i podpisane oświadczenie, o którym mowa w punkcie VII.

 

IX. KLASYFIKACJE I NAGRODY

 • 1

Maraton rozgrywany będzie na jednym dystansie ok 85 km

 • 2

W Maratonie będzie prowadzona klasyfikacja indywidulana OPEN w podziale na płeć (żeńską i męską).

 • 3

Komisja zliczająca wyniki i przedstawiająca końcową klasyfikację składa się z dwóch osób.

 • 4

Wyłonienie zwycięzcy nastąpi na podstawie pomiaru elektronicznego spośród zawodników, którzy ukończą Maraton.

 • 5

W klasyfikacji końcowej nagradzane będą 3 najszybsze kobiety i 3 najszybszych mężczyzn.

 • 6

Każdy zawodnik, który ukończy trasę maratonu otrzyma pamiątkowy medal.

 

XI. ZALECENIA

 • 1

Organizator zwraca uwagę Uczestników Maratonu na wielość niebezpieczeństw i zagrożeń wynikających z uczestnictwa w imprezie sportowej, związanych z dużym wysiłkiem fizycznym, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty życia i zdrowia. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do Maratonu oraz w ich trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej, w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej Uczestnika.

 • 2

Akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych/lekarskich do udziału w Maratonie.

 • 3

Uczestnicy biorą całkowitą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny posiadanych rowerów i ich zgodność z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602) (dalej zwaną: „Prawem o ruchu drogowym”)

 • 4

Uczestnik podczas wykonywania manewrów zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności z uwzględnieniem innych uczestników ruchu i innych grup, umożliwiając swobodny przejazd pozostałym uczestnikom i grupom poruszającym się z większą prędkością.

 • 5

Zaleca się 7 godzin odpoczynku po dojechaniu do punktu mety. Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie zmęczenia grozi wypadkiem, dlatego też zaleca się zorganizowanie (we własnym zakresie) powrotu z linii mety do domu.  

 

XII. PRZEPISY KOŃCOWE

 • 1

Każdy Uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

 • 2

Zawodnicy nie mogą niczego wyrzucać na trasie Maratonu, lecz powinni w tym celu zjechać na pobocze i tam bezpiecznie pozbyć się danego przedmiotu w miejscu do tego przeznaczonym.

 • 3

Posiadanie i używanie wszelkich naczyń szklanych jest zabronione.

 • 4

Wszyscy uczestnicy proszeni są o niezaśmiecanie trasy maratonu i szczególną troskę o środowisko naturalne.

 • 5

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

 • 6

Organizator nie zapewnia depozytu rzeczy osobistych Uczestników na miejscu startu i mety.

 • 7

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy materialne zaginione w trakcie trwania Maratonu.

 • 8

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na wydarzenie i powrotu z nich jak również za szkody wyrządzone wobec uczestników i osób trzecich nie z własnej winy organizatora.

 • 9

Organizator nie gwarantuje pomocy technicznej, ani zaplecza medycznego.

 • 10

Uczestników Maratonu obowiązują ogólne zasady korzystania z dróg publicznych zgodnie z Prawem o ruchu drogowym.

 • 11

Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem Uczestnika w czasie Maratonu, wymaga osobnej polisy (w szczególności ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika Maratonu), wykupionej indywidualnie przez Uczestnika.

 • 12

Organizator oraz osoby przez niego uprawnione mogą wykorzystywać wizerunek, wypowiedzi poszczególnych uczestników, biorących udział w wydarzeniu, przy czym wizerunek  i wypowiedzi będą wykorzystywane w materiałach promujących wydarzenie i przyszłe podobne temu wydarzenia, inne organizowane przez Organizatora Maratonu (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne). Uczestnikom żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników nie przysługują.

 • 13

Organizator oraz osoby upoważnione przez organizatora zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania wizerunku i wypowiedzi, wszystkich zgłoszonych do udziału w wydarzeniu uczestników, w celu wykorzystania do promocji w środkach masowego przekazu na wszystkich polach eksploatacji opisanych w niniejszym regulaminie, w szczególności zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku; zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, na plakatach i bilbordach; emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyrazi zgodę na to, że tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmioty z nim powiązane.

 • 14

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do wizerunku i wypowiedzi dla prasy, radia i telewizji utrwalonego poprzez dokumentację prasową, fotograficzną i filmową obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późniejszymi zmianami ) w tym m. in: utrwalania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo, zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, publicznego udostępniania wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie i Intranecie), wystawiania, wyświetlania, użyczania i/lub najmu, dzierżawy, nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawania za pośrednictwem satelity, równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) i następuje na czas nieograniczony zarówno czasowo jak i terytorialnie tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i do terytoriów wszystkich innych państw.

 • 15

Protesty dotyczące Maratonu można składać pisemnie listem poleconym na adres siedziby Organizatora, z dopiskiem „Protest”, w dniu Maratonu. Protesty będą rozpatrywane w terminie 3 dni od daty ich otrzymania.

 • 16

Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu i ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602). Uczestnik poprzez zapisanie się na Maraton potwierdza, iż akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu, ustawy Prawo o ruchu drogowym, oraz przepisów Polskiego Związku Kolarstwa.

 • 17

Do momentu ogłoszenia oficjalnych wyników, Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania zawodnika w trakcie trwania Maratonu, jak również po przekroczeniu mety przez zawodnika. Nastąpi to w przypadku stwierdzenia przez Organizatora rażącego naruszenia regulaminu. Organizator dopuszcza zgłoszenie złamania zasad regulaminu przez samych Uczestników. Zgłoszenie należy złożyć w formie pisemnej na druku dostępnym u Organizatora, nie później niż na 30 minut przed ogłoszeniem oficjalnych wyników Maratonu. Warunkiem rozpatrzenia skargi jest dostarczenie czytelnych nagrań lub fotografii dokumentujących zdarzenie.

 • 18

Wszystkich Zawodników  na trasie, oraz podczas przebywania w wyznaczonych punktach kontrolnych obowiązują zasady Fair-Play. Bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie/przebieg trasy.

 • 19

W punktach kontrolnych obowiązuje całkowity zakaz załatwiania potrzeb fizjologicznych poza wyznaczonymi przez Organizatorów miejscami. Każdy z zawodników zobowiązany jest do zachowywania się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany podczas przebywania na terenie wyznaczonego przez Organizatora punktu kontrolnego. Nie zastosowanie się do powyższego grozi bezwzględną dyskwalifikacją zawodnika.