Regulamin M LIGA CROSS RUN

Regulamin cyklu M Liga CROSS RUN

1. Organizator:

Stowarzyszenie Mała Liga XC

KRS: 0000638072, REGON: 365451257, NIP: 5322061760

WWW: http://mliga.pl/

2. Forma:

Cykl zawodów w biegach terenowych

3. Cele:

Cele wyścigów organizowanych w ramach cyklu M Liga CROSS RUN są tożsame z celami Stowarzyszenia Mała Liga XC i są to (m.in.):

Popularyzacja kolarstwa, turystyki rowerowej i innych dyscyplin sportowych poprzez:

– wspieranie rozwoju kolarstwa, innych rodzajów sportów rowerowych, szeroko pojętej turystyki rowerowej oraz innych dyscyplin sportowych,

– poprawienie umiejętności zawodników uprawiających sport,

– promowanie regionalnych szlaków oraz miejscowości turystycznych,

– działanie na rzecz wychowania dzieci i młodzieży,

– wspieranie rozwoju i organizacji kultury fizycznej, sportu, aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu, a także upowszechniania kultury fizycznej,

– upowszechnianie zdrowego, aktywnego trybu życia,

4. Warunki uczestnictwa:

Uczestnikiem wyścigów w cyklu M Ligi CROSS RUN może być osoba spełniająca następujące warunki.

A) Dokona rejestracji poprzez zgłoszenie:

– na stronie http://mliga.pl/ pod linkiem wskazanym w sekcji „ZAPISZ SIĘ”

– bezpośrednio w biurze zawodów w dniu wyścigu

Zgłoszeń należy dokonywać osobno przed każdą edycją najpóźniej na 1 godzinę przed rozpoczęciem odpowiedniego wyścigu.

B) Dokona opłaty startowej na warunkach określonych w punkcie 5

C) Podpisze oświadczenie dotyczące uczestnictwa ważne przez cały 2020 r w cyklach M Liga CROSS RUN oraz
M Liga MTB Maraton i M LIGA XC (za osoby niepełnoletnie oświadczenie musi podpisać opiekun prawny) oświadczenie można pobrać również podczas rejestracji online.

5. Opłaty startowe

– opłata startowa wynosi:

A) kategorie DZIECI i MŁODZIEŻ30 zł bez względu na termin dokonania opłaty i rejestracji

B) pozostałe kategorie: 50 zł (dokonana podczas rejestracji online na minimum 3 dni przed terminem wyścigu) lub 60 zł w dniu zawodów podczas rejestracji w biurze zawodów (gotówką)

Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów.

Płatności dokonane przy rejestracji on-line nie podlegają zwrotowi.

Nie ma możliwości przenoszenia opłaty startowej na inne zawody organizowane przez stowarzyszenie Mała Liga XC oraz przenoszenia opłaty startowej na innego uczestnika

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy przelewów bankowych i pocztowych. Jako datę płatności przyjmuje się datę księgowania środków na koncie Organizatora.

6. Świadczenia dla zawodników:

W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:

– pakiet startowy zawierający NUMER numer z chipem (numer przechodzi na kolejne edycje i należy go zachować) oraz butelkę wody

– uczestnictwo w wyścigu oznakowaną trasą – trasa oznaczona jest taśmą i strzałkami w odpowiednim kolorze

– elektroniczny pomiar czasu

– wyniki on-line podczas wyścigu (na stronie https://www.protimer.pl/)

– możliwość otrzymania swojego wyniku za pośrednictwem SMS, po wcześniejszym podaniu numeru tel. komórkowego podczas rejestracji

– poczęstunek regeneracyjny po wyścigu

– zabezpieczenie medyczne

– ubezpieczenie NNW

– trofea dla zwycięzców

– wyniki opublikowane po wydarzeniu na stronie http://mliga.pl/wyniki/

– fotorelacja z wydarzenia

7. Przybliżony program zawodów:

13:00 rozpoczęcie imprezy, zgłaszanie uczestników w biurze zawodów

14:15 start nr 1) kategorie: DZIECI rocznik 2011 i młodsze (dystans ok. 300 m)

14:30 start nr 2) kategorie: DZIECI roczniki 2010 – 2007 (runda ok 1 km.)

Dekoracja po wyścigu

15:00 start nr 3) kategorie: MŁODZIEŻ 1 i 2 (jedna runda) DOROŚLI I SENIORZY (trzy rundy)

Dekoracja po wyścigu

Poszczególne edycje M Ligi CROSS RUN odbędą się:

11 lipca – Góra Lotnika – Józefów/Wawer (sobota)

29 sierpnia – Góra Sobotów – Wiązowna (sobota)

19 września – Góra Meran – Otwock (sobota)

8. Kategorie wiekowe:

A) Kategorie wiekowe dla mężczyzn:

DZIECI – chłopcy urodzeni w 2011 – i młodsi

DZIECI – chłopcy urodzeni w 2010 – 2007

MŁODZIEŻ 1 – chłopcy urodzeni w latach 2006-2004

MŁODZIEŻ 2 – chłopcy urodzeni w latach 2003-2002

DOROŚLI – mężczyźni urodzeni w latach 2001-1970

SENIORZY – mężczyźni urodzeni w latach 1969 i starsi

B) Kategorie wiekowe dla kobiet:

DZIECI – dziewczynki urodzone w 2011 – i młodsze

DZIECI – dziewczynki urodzone w 2010 – 2007

MŁODZIEŻ 1 – dziewczynki urodzone w latach 2006-2004

MŁODZIEŻ 2 – dziewczynki urodzone w latach 2003-2002

DOROŚLI – kobiety urodzone w latach 2001-1970

SENIORZY – kobiety urodzone w latach 1969 i starsi

9. Zasady rozgrywania zawodów:

Trasy poprowadzone będą pagórkowatymi, głównie leśnymi ścieżkami.

– Zawodnicy ścigają się na oznakowanej pętli, wygrywa ten, który pierwszy przekroczy linię mety pokonując odpowiednią ilość rund.

– UWAGA!!! Organizator może wprowadzić limit czasowy rozpoczęcia ostatniej rundy!

– W trakcie wyścigu zawodnicy nie mogą skracać oraz zmieniać wyznaczonej przez organizatora trasy.

– W przypadku gdy zawodnik zejdzie z trasy powinien powrócić na trasę wyścigu i rozpocząć go w tym samym miejscu, w którym zszedł.

– Zawodnicy nie mogą przeprowadzać treningów na trasie podczas rozgrywania innych wyścigów.

– Numery startowe powinny być przyczepione na piersi zawodnika

– Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania zasad opisanych w niniejszym regulaminie oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych zawodników, organizatorów i służb porządkowych.

– Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu. Zabrania się wyrzucania opakowań po batonach, żelach i napojach poza strefę na terenie miasteczka zawodów. Zabrania się używania szklanych pojemników.

– Każdy startujący w zawodach uczestniczy w nich na własną odpowiedzialność (bądź opiekuna prawnego) i ma świadomość, że udział w zawodach wiąże się ze zmożonym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą ryzyko i zagrożenie wypadkiem (uszkodzeniem ciała, utratą zdrowia i życia). Każdy startujący oświadcza, iż jego stan zdrowia pozwala mu na wzięcie udziału w wyścigu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i starty o charakterze majątkowym.

– W przypadku wystąpienia na trasie wypadku, kolizji lub niedyspozycji zawodnika zostanie udzielona zawodnikowi pomoc medyczna przez ratowników medycznych niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zdarzeniu. Należy wziąć pod uwagę warunki terenowe, dostępność miejsca zdarzenia i możliwość szybkiego dotarcia ratowników medycznych.

– Podczas wyścigów na trasie mogą przebywać tylko startujący w danym wyścigu zawodnicy (dotyczy to również wyścigów kategorii dziecięcych – oznacza to, że opiekunowie nie mogą brać udziału w wyścigu, towarzysząc zawodnikom podczas biegu)

10. Zasady Fair Play:

– Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić miejsca zawodnikowi szybszemu na trasie trzymając się w miarę możliwości najbliżej prawego brzegu trasy (szczególnie gdy szybsi zawodnicy będą dublować wolniejszych).

– Szybszy zawodnik powinien zasygnalizować moment wyprzedzania hasłem np. „lewa wolna!”.

– Zawodnik musi zachować szczególną uwagę i ostrożność w miejscach niebezpiecznych.

– Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze (bieg na wprost – równolegle do barierek i taśm ochronnych). W przeciwnym razie może on zostać zdyskwalifikowany.

11. Nagrody:

Dekorowanych będzie pierwszych 3 zawodników w każdej kategorii (poza kategorią Dzieci z rocznika 2011 i młodszych).

12. Kary:

W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu organizator może zastosować poniższe kary:

– Ostrzeżenie ustne

– Dyskwalifikacja

13. Ruch pieszy:

– Wyścig będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu pieszych (spacerowicze, etc.). W miejscach szczególnie niebezpiecznych organizator oznaczy trasę i zagrodzi przejście pieszym.

– Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wejścia pieszego z lasu lub bocznych ścieżek.

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

15. Informacje dodatkowe

– Zawodnicy podczas zgłaszania w biurze zawodów zobowiązani są do posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem. Osoby poniżej 18 roku życia biorą udział w imprezie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

– Za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizatorzy nie odpowiadają.

– Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian (aktualny regulamin będzie dostępny w biurze zawodów).

– Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia lub odwołania imprezy w związku z nieprzewidzianym zdarzeniem, wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.

– Każdy startujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich (lub swojego podopiecznego) danych osobowych podanych przy rejestracji w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku przez stowarzyszenie Mała Liga XC w celu promocji i upowszechniania sportu oraz kultury fizycznej, w tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie, na stronach internetowych i w informatorach branżowych

– Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu imprezy oraz rozpowszechniania materiałów w celach sprzedaży bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora (umożliwia się uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i publikacji tylko dla własnego użytku, nie w celach komercyjnych)