Bieg „Wygraj z Depresją” regulamin 2022

Regulamin II Biegu „Wygraj z Depresją” powered by M LIGA CROSS RUN
1. Organizator:
Stowarzyszenie Mała Liga XC
KRS: 0000638072, REGON: 365451257, NIP: 5322061760
WWW: http://mliga.pl/

2. Forma:
Zawody w biegach terenowych

3. Cele
• Zwrócenie uwagi na problem depresji i chorób psychicznych
• Poruszenie tematyki zaburzeń psychicznych wśród dzieci i młodzieży
• Zwrócenie uwagi na pogarszający się stan zdrowia psychicznego poprzez wyobcowanie spowodowane pandemią
• Uświadomienie jak istotnym elementem w walce z chorobami psychicznymi jest sport i rekreacja
Oprócz powyższego
• Popularyzacja turystyki i rekreacji w regionie,
• Promowanie regionalnych szlaków turystycznych biegowych i rowerowych,
• Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji w
rodzinnym gronie
• kontynuowanie nowych trendów w organizacji imprez rowerowych w Polsce

4. Termin i Miejsce
Bieg odbędzie się :
– w dniu 20 lutego 2022 roku w Warszawie
– w dniu 26 lutego (SOBOTA) 2022 roku w Łodzi

5. Dystanse i roczniki
Dorośli:
• Bieg główny 10 km i 5 km – brak ograniczeń wiekowych
• Marsz Nordic Walking 5 km – brak ograniczeń wiekowych
Dzieci:
• Bieg na dystansie 1000m – dzieci roczniki 2012 – 2009
• Bieg na dystansie 200m – dzieci roczniki 2013 i młodsze

6 . Warunki uczestnictwa:
Uczestnikiem II Biegu „Wygraj z Depresją” powered by M LIGA CROSS RUN może
być osoba spełniająca następujące warunki:
A) Dokona rejestracji poprzez zgłoszenie:
– na stronie http://mliga.pl/ pod linkiem wskazanym w sekcji „ZAPISZ SIĘ”
ZAPISY SĄ OTWARTE DO DNIA :
Warszawa – 250 osób plus osoby zaszczepione przeciwko Covid-19, nie więcej niż
500 osób
do 13.02.2022 r. z gwarancją pakietu startowego
od 14.02.2022 r. do 19.02.2022 r. bez gwarancji pakietu startowego
Łódź – 250 osób plus osoby zaszczepione przeciwko Covid-19, nie więcej niż
500 osób
do 20.02.2022 r. z gwarancją pakietu startowego
od 21.02.2022 r. – do 25.02.2022 r. bez gwarancji pakietu startowego
B) Dokona opłaty startowej na warunkach określonych w punkcie 7
C) Podpisze oświadczenie dotyczące uczestnictwa w imprezie
(za osoby niepełnoletnie oświadczenie musi podpisać opiekun prawny)

7. Opłaty startowe
– opłata startowa za udział w biegu 10 km; 5 km; Marsz Nordic Walking 5 km – 70 zł
– opłata startowa za udział w biegu na 200 m i 1000 m – 30 zł
Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów. Płatności dokonane przy rejestracji on-line nie podlegają zwrotowi.
Nie ma możliwości przenoszenia opłaty startowej na inne zawody organizowane przez stowarzyszenie Mała Liga XC oraz przenoszenia opłaty startowej na innego uczestnika
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy przelewów bankowych i pocztowych. Jako datę płatności przyjmuje się datę księgowania środków na koncie Organizatora.

8. Świadczenia dla zawodników:
W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:
– pakiet startowy zawierający NUMER z chipem, pamiątkową koszulkę, okolicznościowy
medal
– 10 zł z każdego pakietu startowego zostanie przekazane na :
Ośrodek hipoterapii „Helenów” z biegu w Warszawie
Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki zdrowotnej w Łodzi z biegu w Łodzi
– uczestnictwo w biegu oznakowaną trasą – trasa oznaczona jest taśmą i strzałkami w
odpowiednim kolorze
– elektroniczny pomiar czasu
– wyniki on-line po wyścigu (na stronie https://dostartu.pl/)
– możliwość otrzymania swojego wyniku za pośrednictwem SMS, po wcześniejszym
podaniu numeru tel. komórkowego podczas rejestracji
– poczęstunek regeneracyjny po wyścigu
– zabezpieczenie medyczne
– ubezpieczenie NNW
– trofea dla zwycięzców w kategoriach OPEN mężczyzn i kobiet (trzy pierwsze miejsca
w każdej kategorii)
– wyniki opublikowane po wydarzeniu na stronie http://mliga.pl/wyniki/ oraz
https://dostartu.pl/
– fotorelacja z wydarzenia

9 . Przybliżony program zawodów:
08:30 – rozpoczęcie imprezy, odbiór pakietów startowych w biurze zawodów
9:45 – biegi dziecięce – młodzieżowe 200 m i 1000 m
10.30 – bieg główny 5 km
10.31 – Marsz Nordic Walking 5 km
11:30 – bieg główny 10 km
Limit czasu na pokonanie dystansu w biegu głównym wynosi:
• dla dystansu 5 km; 5 km Nordic Walking – 1 godzinę 00 minut.
• dla dystansu 10 km – 1 godzinę 45 minut
Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu na dystansie 5 km i 5 km NW w limicie czasu mogą kontynuować bieg jednak są bezwzględnie zobowiązani są ustąpienia miejsca uczestnikom biorącym udział w biegu na dystansie 10 km
Ogłoszenie i nagrodzenie zwycięzców nastąpi zaraz po zakończeniu biegu głównego.

10. Zasady rozgrywania zawodów:
– Trasa biegu poprowadzona będzie duktami i ścieżkami leśnymi w dużym stopniu
pokrywającymi się ze szlakami turystycznymi (rowerowymi i biegowymi)
– Zawodnicy ścigają się na oznakowanej trasie , wygrywa ten, który przebiegnie wyznaczony dystans w najkrótszym czasie
– W trakcie biegu zawodnicy nie mogą skracać oraz zmieniać wyznaczonej przez organizatora trasy.
– W przypadku gdy zawodnik zejdzie z trasy powinien powrócić na trasę wyścigu i rozpocząć go w tym samym miejscu, w którym zszedł.
– Zawodnicy nie mogą przeprowadzać treningów na trasie podczas rozgrywania innych wyścigów
– Numery startowe powinny być przyczepione na piersi zawodnika
– Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania zasad opisanych w niniejszym regulaminie oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych zawodników, organizatorów i służb porządkowych.
– Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu. Zabrania się wyrzucania opakowań po batonach, żelach i napojach poza strefę na terenie miasteczka zawodów. Zabrania się używania szklanych pojemników.
– Każdy startujący w zawodach uczestniczy w nich na własną odpowiedzialność (bądź opiekuna prawnego) i ma świadomość, że udział w zawodach wiąże się ze wzmożonym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą ryzyko i zagrożenie wypadkiem
(uszkodzeniem ciała, utratą zdrowia i życia). Każdy startujący oświadcza, iż jego stan zdrowia pozwala mu na wzięcie udziału w wyścigu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i starty o charakterze majątkowym.
– W przypadku wystąpienia na trasie wypadku, kolizji lub niedyspozycji zawodnika zostanie udzielona zawodnikowi pomoc medyczna przez ratowników medycznych niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zdarzeniu. Należy wziąć pod uwagę warunki terenowe, dostępność miejsca zdarzenia i możliwość szybkiego dotarcia ratowników medycznych.
– Podczas wyścigów na trasie mogą przebywać tylko startujący w danym wyścigu zawodnicy (dotyczy to również wyścigów kategorii dziecięcych – oznacza to, że opiekunowie nie mogą brać udziału w wyścigu, towarzysząc zawodnikom podczas biegu).

11. Zasady Fair Play:
– Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić miejsca zawodnikowi szybszemu na trasie trzymając się w miarę możliwości najbliżej prawego brzegu trasy
– Szybszy zawodnik powinien zasygnalizować moment wyprzedzania hasłem np. „lewa wolna!”.
– Zawodnik musi zachować szczególną uwagę i ostrożność w miejscach niebezpiecznych.
– Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze (bieg na wprost – równolegle do barierek i taśm ochronnych). W przeciwnym razie może on zostać zdyskwalifikowany.

12. Nagrody:
Dekorowani będą:
Klasyfikacja w biegu 10 km
Open osobno dla kobiet i mężczyzn 3 pierwsze miejsca
Klasyfikacja w Marsz Nordic Walking 5 km
Open osobno dla kobiet i mężczyzn 3 pierwsze miejsca
Klasyfikacja w biegu 5 km
Open osobno dla kobiet i mężczyzn 3 pierwsze miejsca
Klasyfikacja w biegach dziecięcych i młodzieżowych w każdej kategorii wiekowej
chłopcy i dziewczynki – 3 pierwsze miejsca.

13. Kary:
W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu organizator może zastosować
poniższe kary:
– Ostrzeżenie ustne
– Dyskwalifikacja

14. Ruch pieszy:
– Wyścig będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu pieszych (spacerowicze, etc.). W miejscach szczególnie niebezpiecznych organizator oznaczy trasę i zagrodzi przejście pieszym.
– Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wejścia pieszego z lasu lub bocznych ścieżek.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

15. Informacje dodatkowe
– Zawodnicy podczas odbierania pakietów startowych w biurze zawodów po wcześniejszej rejestracji i płatności online zobowiązani są do posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem. Osoby poniżej 18 roku życia biorą udział w imprezie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
– Za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizatorzy nie odpowiadają.
– Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian (aktualny regulamin będzie dostępny w biurze zawodów).
– Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia lub odwołania imprezy w związku z nieprzewidzianym zdarzeniem, wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.
– Każdy startujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich (lub swojego podopiecznego) danych osobowych podanych przy rejestracji w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku przez stowarzyszenie Mała Liga XC w celu promocji i upowszechniania sportu oraz kultury fizycznej, w tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie, na stronach internetowych i w informatorach branżowych – Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu imprezy oraz rozpowszechniania materiałów w celach sprzedaży bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora (umożliwia się uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i publikacji tylko dla własnego użytku, nie w celach komercyjnych)